Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pete’s Woodworks
E-mail: info@peteswoodworks.nl
Website: www.peteswoodworks.nl

 
Definities

 1. Pete’s Woodworks: The Office Experience, gevestigd te Serooskerke-Schouwen onder KvK nr. 27145024.
 2. Klant: degene met wie Pete’s Woodworks een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Pete’s Woodworks en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
   Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Pete’s Woodworks.
 6. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
  Aanbiedingen en offertes
 8. Aanbiedingen en offertes van Pete’s Woodworks zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 9. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand  geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 10. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 11. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  Aanvaarding 
 12. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Pete’s Woodworks zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 13. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Pete’s Woodworks slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
  Prijzen
 14. Alle prijzen die Pete’s Woodworks hanteert zijn in euro’s, zijn  btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 15. Alle prijzen die Pete’s Woodworks hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pete’s Woodworks te allen tijde wijzigen. 
 16. Partijen komen voor een dienstverlening door Pete’s Woodworks een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 17. Pete’s Woodworks is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 18. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Pete’s Woodworks de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 19. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 20. Pete’s Woodworks heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 21. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Pete’s Woodworks prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 22. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Pete’s Woodworks op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 
  Betalingen en betalingstermijn
 23. Pete’s Woodworks mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 24. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 25. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Pete’s Woodworks de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 26. Pete’s Woodworks behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
  Betalingen en betalingstermijn
 27. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Pete’s Woodworks betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 28. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Pete’s Woodworks de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 29. Pete’s Woodworks behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
  Gevolgen niet tijdig betalen
 30. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Pete’s Woodworks gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 31. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Pete’s Woodworks. 
 32. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 33. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Pete’s Woodworks zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 34. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Pete’s Woodworks op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 35. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Pete’s Woodworks, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Pete’s Woodworks te betalen. 
  Recht van reclame 
 36. Zodra de klant in verzuim is, is Pete’s Woodworks gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 37. Pete’s Woodworks roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 38. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Pete’s Woodworks, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 39. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
  Herroepingsrecht 
 40. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  · het product niet is gebruikt
  · het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  · het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  · het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  · de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  · het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  · het product geen los tijdschrift of losse krant is
  · het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  · het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
  · de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  · het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 41. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  o zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 42. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@peteswoodworks.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Pete’s Woodworks, https://www.peteswoodworks.nl, kan worden gedownload.
 43. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Pete’s Woodworks, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  Vergoeding van bezorgkosten 
 44. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Pete’s Woodworks heeft geretourneerd, dan zal Pete’s Woodworks eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
 45. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Pete’s Woodworks voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 
  Vergoeding retourkosten 
   
  Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de consument een volledige bestelling retourneert met een minimumwaarde van € 25 (exclusief verzendkosten). 
  Opschortingsrecht
   
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
   
  Retentierecht 
 46. Pete’s Woodworks kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Pete’s Woodworks heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 47. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Pete’s Woodworks.
 48. Pete’s Woodworks is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
  Verrekening
   
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Pete’s Woodworks te verrekenen met een vordering op Pete’s Woodworks. 
   
  Eigendomsvoorbehoud 
 49. Pete’s Woodworks blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Pete’s Woodworks op grond van wat voor met Pete’s Woodworks gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 50. Tot die tijd kan Pete’s Woodworks zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 51. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 52. Indien Pete’s Woodworks een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Pete’s Woodworks het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 
  Levering
 53. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 54. Levering vindt plaats bij Pete’s Woodworks, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 55. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 56. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Pete’s Woodworks het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 57. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Pete’s Woodworks kan tegenwerpen.
  Levertijd 
 58. De door Pete’s Woodworks opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 59. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Pete’s Woodworks door Pete’s Woodworks schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 60. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Pete’s Woodworks niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
  Feitelijke levering
   
  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
   
  Transportkosten 
   
  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
   
  Verpakking en verzending
 61. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Pete’s Woodworks niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 62. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Pete’s Woodworks, bij gebreke waarvan Pete’s Woodworks niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  Verzekering
 63. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  o zaken van Pete’s Woodworks die bij de klant aanwezig zijn
  o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 64. De klant geeft op eerste verzoek van Pete’s Woodworks de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 65. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.
  Bewaring 
 66. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 67. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
  Montage/Installatie
   
  Hoewel Pete’s Woodworks zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
   
  Garantie
 68. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Pete’s Woodworks enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 69. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 70. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 71. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 
  Ruilen 
 72. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  · ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  · het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
  · het product is nog niet gebruikt
 73. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
   
  Uitvoering van de overeenkomst 
 74. Pete’s Woodworks voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 75. Pete’s Woodworks heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 76. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 77. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Pete’s Woodworks tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 78. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Pete’s Woodworks tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
  Informatieverstrekking door de klant 
 79. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Pete’s Woodworks.
 80. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 81. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Pete’s Woodworks de betreffende bescheiden. 
 82. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Pete’s Woodworks redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
  Geheimhouding 
 83. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Pete’s Woodworks ontvangt geheim.
 84. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Pete’s Woodworks waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Pete’s Woodworks schade kan berokkenen.
 85. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 86. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 87. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
  Boetebeding
 88. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  · is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  · is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 89. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 90. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 91. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Pete’s Woodworks waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
  Vrijwaring
   
  De klant vrijwaart Pete’s Woodworks tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Pete’s Woodworks geleverde producten en/of diensten. 
   
  Klachten
 92. De klant dient een door Pete’s Woodworks geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 93. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Pete’s Woodworks daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 94. Consumenten dienen Pete’s Woodworks uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 95. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Pete’s Woodworks in staat is hierop adequaat te reageren. 
 96. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 97. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Pete’s Woodworks gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
  Ingebrekestelling
 98. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Pete’s Woodworks.
 99. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Pete’s Woodworks ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
   
  Als Pete’s Woodworks een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Pete’s Woodworks verschuldigd zijn. 
   
  Aansprakelijkheid Pete’s Woodworks
 100. Pete’s Woodworks is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 101. Indien Pete’s Woodworks aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 102. Pete’s Woodworks is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 103. Indien Pete’s Woodworks aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 104. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
  Vervaltermijn
   
  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Pete’s Woodworks vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
   
  Recht op ontbinding
 105. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Pete’s Woodworks toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 106. Is de nakoming van de verplichtingen door Pete’s Woodworks niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Pete’s Woodworks in verzuim is. 
 107. Pete’s Woodworks heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Pete’s Woodworks kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
  Overmacht
 108. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Pete’s Woodworks in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Pete’s Woodworks kan worden toegerekend in een van de wil van Pete’s Woodworks onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Pete’s Woodworks kan worden verlangd. 
 109. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 110. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Pete’s Woodworks 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Pete’s Woodworks er weer aan kan voldoen. 
 111. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 112. Pete’s Woodworks is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
  Wijziging van de overeenkomst 
 113. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 114. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 
  Wijziging algemene voorwaarden
 115. Pete’s Woodworks is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 116. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 117. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Pete’s Woodworks zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 118. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
  Overgang van rechten
 119. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Pete’s Woodworks. 
 120. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 121. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 122. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Pete’s Woodworks bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 123. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 124. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pete’s Woodworks is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 november 2015.